Medlemsbrev januari 2015

Robin_litenTill moderata medlemmar och sympatisörer i Ängelholms kommun

Valet i september och konsekvenser därav

Låt mig inledningsvis vara tydlig. Resultatet i kommunvalet den 14 september var mycket dåligt för Moderaterna i Ängelholm. Trots en organisatoriskt mycket väl genomförd valrörelse nådde vi i det här valet inte fram. Moderaterna backade med sju mandat i kommunfullmäktige och gick därmed från 20 platser till 13. Som en konsekvens av detta, och att ett av de tidigare allianspartierna bytte sida, tappade vi makten till en löst sammansatt vänsterkoalition med Socialdemokraterna som största parti. Denna koalition har gjort icke-samarbete till politisk idé och styrande ideologi i Ängelholms kommun. Effekterna av denna politik börjar redan märkas några få dagar in på den nya mandatperioden.

Att göra ett dåligt val får inte bara konsekvenser för möjligheterna att få genomslag för sina idéer och genomföra politik – det innebär också minskade ekonomiska marginaler för partiet. Kretsen har beslutat att i första hand prioritera vår mötesplats M-lokalen och vårt veckoliga lördagskafé. Hädanefter kommer därför information i första hand att sändas ut via e-post och andra digitala kanaler. Se därför till att meddela kansliet om du byter e-postadress.

Eftervalsanalysgruppens arbete

Med anledning av valet tillsatte kretsstyrelsen en eftervalsanalysgrupp under ledning av Hans Wallmark. Under hösten intervjuade gruppen personer som varit aktiva i valrörelsen för att skapa sig en bild kampanjen, budskapen och politikutvecklingsarbetet. Den färdiga rapporten finns att rekvirera från kansliet (angelholm@moderat.se).

Jag delar i stort sett samtliga slutsatser som eftervalsanalysgruppen landade i. Under de senaste fyra åren har Moderaterna i Ängelholm gått i otakt med väljarna. Vi har fattat beslut som vi ansett vara nödvändiga för kommunens utveckling, men samtidigt tappat förankringen hos många väljare – och därmed legitimiteten – för vår politik. Allra tydligast tog detta kanske sig i uttryck i hantering av frågan om en ny väg över Rönneå vid Pyttebron. Denna fråga var inte allena avgörande för valresultatet, men blev symbolfråga för väljarnas känsla av att Moderaterna och Alliansen inte lyssnade.

Trots en mycket väl genomförd valrörelse med många engagerade moderata medlemmar, kanske fler än någonsin tidigare, sattes agendan av andra. Våra förslag om bättre skola, tryggare kommun samt ordning och reda i kommunens ekonomi och styrning nådde inte igenom bruset av Pyttebroar och badhusdiskussioner. Vi har all anledning att vara självkritiska och lära av de misstag vi gjort, men samtidigt känna ödmjukhet inför de 25,29 procent, drygt 6700 personer, som röstade på Moderaterna. Vi behövs och våra väljare förväntar sig att vi håller den moderata fanan högt, även i opposition.

Fyra arbetsgrupper för en moderat nystart

Att förlora ett val är dock inte enbart av ondo. Det ger oss också chans att börja om och få en nystart med nya företrädare, förslag och idéer. Kretsstyrelsen har tillsatt fyra arbetsgrupper med deltagare från den nya fullmäktigegruppen. Uppgiften är att diskutera och lägga förslag för hur Moderaterna i Ängelholm ska utvecklas de kommande åren. Grupperna är som följer:

1. Politik (leds av undertecknad)
Hur ska den moderata politiken utformas på kort sikt, inför kommande val och kommande mandatperioder? Målet är att ha en slagkraftig oppositionspolitik samtidigt som vi behöver en politik för den kommande mandatperioden. Denna politik ska leda till maktskifte 2018 och behöver vara både trovärdig och offensiv. Gruppen ska utveckla formerna för politikutveckling och möjliggöra för alla medlemmar att delta.

2. Oppositionsrollen (leds av Elisabeth Sandberg Kullenberg)
Hur ska Moderaterna agera i rollen som ledande oppositionsparti och hur ska vi på bästa sätt få genomslag för vår politiska plattform. Här spelar Treklövern, det vill säga samarbetet mellan Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, en avgörande roll. Moderaterna ska vara en aktiv opposition med motioner, interpellationer och seriöst arbete i nämnder och beredningar. För detta behövs en väl uttänkt strategi och plan.

3. Kommunikation (leds av Anders Davidsson)
Gruppens uppdrag består i att utveckla Moderaternas kommunikativa arbete. Det handlar både om den externa kommunikationen med väljarna, men också om bättre möjligheter att synas i den lokala pressen. Vi behöver se över hur vi kampanjar samt vilken profil och framtoning Moderaterna i Ängelholm har.

4. Effektivt resursutnyttjande (leds av Tomas Fjellner)
Gruppen kommer att diskutera om Moderaterna använder tillgängliga resurser på bästa sätt. Det kan handla om föreningsstrukturen och om vi tar hand om befintliga och nya medlemmar på rätt sätt. Gruppens arbete är främst organisatoriskt och internt, men är samtidigt avgörande för att vi ska ha rätt förutsättningar att genomföra en lyckad valrörelse 2018.

Vägen framåt

De senaste månaderna har Moderaterna i Ängelholm sett en positiv medlemstillströmning. Det finns många som brinner för Moderaternas politik och som genom sitt medlemskap och engagemang vill bidra. Vägen framåt är inte enkel och för många av oss är oppositionsrollen ny. Jag är dock övertygad om att vi har idéerna och kraften att återkomma starkare och mer redo att ta ansvar för Ängelholms kommun efter 2018, tillsammans med våra kollegor i Treklövern. Jag vill passa på att rikta ett varmt tack till alla de medlemmar som deltagit i valrörelsen, som pratat moderat politik vid middagsbjudningarna och som på andra sätt bidragit till att drygt var fjärde ängelholmare röstade på oss den 14 september.

Under den kommande mandatperioden kommer Moderaterna som jag nämnt fortsätta genomföra politikutveckling med sikte på valet 2018. Jag vill bjuda in alla medlemmar att delta i detta arbete. Det kan handla om att delta i workshops (inbjudningar kommer längre fram), besöka vårt lördagskafé (som ska utökas med mer politiskt innehåll utöver den trevliga samvaron) eller skicka ett mail till mig med synpunkter eller idéer. Alla kan bidra med sina kunskaper och förslag.

Med önskan om ett gott 2015!

Robin Holmberg
gruppledare/oppositionsråd

Medlemsbrev september 2013

Moderatvänner!

Semestern är över och kraftsamlingen inför höstens alla aktiveter är igång. I sommar har vi varit extra flitiga genom att finnas på torget hela sommaren. Tack till alla flitiga som tagit sig tid att med blå jackor och tröjor visa för ängelholmare och turister att vi finns, att vi är många och att vi har roligt tillsammans!

Även Moderata seniorer är på gång. Med detta medlemsbrev medföljer seniorernas höstprogram. Mötena på måndagseftermiddagarna är välbesökta, men ännu fler är välkomna för att lyssna och lämna synpunkter samt förstås dricka kaffe med dopp.

Det är nu dags att starta upp valarbetet genom att börja arbeta fram Ängelholmsmoderaternas valplattform inför 2014. Alla medlemmar är därför välkomna lördagen den 12 oktober. Inbjudan finns bifogad detta brev. Vi förväntar oss att de som kandiderar till kommunfullmäktige eller andra uppdrag efter 2014 bidrar till arbetet. Läs gärna igenom de propositioner som antogs vid kretsens årsmöte tidigare i år för inspiration. Bakom dessa finns flera medlemmars kloka tankar och det innebär att vi redan nu har något att bygga vidare på. Propositionerna (och annan nyttig information) finns att läsa på vår webbplats http://engelholm.moderat.se.

Femklövern i Region Skåne är hårt ansatta just nu. Vi som var på förbundsstämman i våras vet att mycket av det som skrivs är onyanserat och ibland felaktigt. Vi fick då en presentation av hur mycket bättre sjukvården svarar mot de krav som finns i dag än när socialdemokraterna styrde. Det gäller både kvaliteten och tillgängligheten i vården. Våra förtroendevalda i regionstyrelse och regionfullmäktige verkar för att det ska bli mer vård och mindre administration för skattebetalarnas pengar.

Hälsostaden och alla dess kommande verksamheter kommer ge möjligheten att förbättra vården för patienten och samtidigt effektivisera vårdkedjan. Det uppnås genom en helt egen projektorganisation som möjliggör att Hälsostaden kan bli något nytt och som kan bli ett gott exempel på hur regionens och kommunernas verksamheter kan samverka, även på andra platser i Skåne. Hälsostaden är verkligen ett framtidsprojekt där den sista pusselbiten i samarbetet innebär ett avtal mellan kommunen och Region Skåne. Detta ska godkännas av regionstyrelsen i september. I Ängelholm har både socialnämnd och kommunstyrelse ställt sig bakom den här fantastiska utvecklingen av sjukhuset. Vi är föregångare!

I Ängelholm är vi inne i en period där mycket håller på att komma på plats. Det innebär bland annat viktiga saker som överenskommelsen kring Tåstarps skola och uppstart av det räddningstjänstförbund som Ängelholm bildar tillsammans med Örkelljunga och Helsingborg. Detaljplanen för Klippanvägens förlängning kommer att presenteras i oktober vilket kommer att reda ut en del frågetecken samt göra det enklare att svara på nyfikna ängelholmares frågor.

När det gäller Moderaternas interna arbete så pågår just nu förberedelserna för vinterns provval. Vill du eller någon du känner kandidera till kommunfullmäktige och representera Moderaterna i Ängelholm efter valet 2014 är det hög tid att anmäla intresse till angelholm@moderat.se. Moderaterna ska representera alla ängelholmare och söker därför kandidater med olika bakgrunder och erfarenheter, ålder och kön. Vid frågor om hur provvalet och nomineringsprocessen fungerar kan du vända dig till Rune Johansson, ordförande för nomineringskommittén: rune.johansson@moderat.se.

Provvalet kommer att ske under januari 2014. Men redan i september äger provvalen till regionen och riksdagen rum. Ängelholmsmoderaterna har kandidater i båda valen och det är viktigt att så många medlemmar som möjligt röstar så att vi får en lista som speglar medlemmarnas vilja och där flera ängelholmare finns representerade på valbar plats.

Under hösten planerar kretsen att anordna två av våra uppskattade pubkvällar. Dessa är utmärkta tillfällen för dig som ny medlem att träffa andra moderater under trevliga och avslappnade former, eller ett utmärkt sätt att komma in i gänget för dig som vill bli mer aktiv. Ett besök rekommenderas varmt! Det första tillfället äger rum i september, se kalendariet för datum och plats.

Med vänliga hälsningar

Åsa Herbst
kommunstyrelsens ordförande Ängelholms kommun

Robin Holmberg
kretsordförande Moderaterna i Ängelholm

P.S. Du har väl inte glömt att gilla vår Facebook-sida? Här får du den senaste informationen om aktuell politik och om våra aktiviteter! http://www.facebook.com/moderaternaangelholm

Sommarmedlemsbrev juni 2013

Moderatvänner!
Sveriges välfärd utförs till stor del i kommunerna. Ängelholms kommuns finansiella förutsättningar är starkt kopplade till hur Sveriges ekonomi utvecklas. Ett exportberoende land som Sverige påverkas i hög utsträckning av världsekonomin. Ängelholms kommuns ekonomi ser kommande år svag ut, dels beroende på den internationella lågkonjunkturen och dels på grund av att inflyttningen till kommunen inte motsvarar förväntningarna. Moderaterna i Ängelholm värnar en god välfärd. Det skapar trygghet för våra äldre och goda förutsättningar för våra barn att klara sig väl i livet. För att klara kommunens åtagande måste vi som största parti ta ansvar för kommunens ekonomi. Vi kan inte acceptera att kommunen drivs med underskott.

För att komma till rätta med situationen måste vi ta initiativ till att se över kommunens kostnader inom en rad områden med riktade uppdrag till förvaltningarna. Det finns möjligheter att fortsätta arbeta med bättre resursutnyttjande och effektivare förvaltning. Men Moderaterna måste också vara öppna för att i budgetöverläggningarna inför 2014 diskutera och ompröva den låga skattesatsen. I dag har Ängelholms kommun en skattesats på 19.04 kronor per intjänad hundralapp vilket är bland de tio lägsta av Sveriges 290 kommuner. Som jämförelse kan det konstateras att Höganäs har 19,73 kr, Helsingborg 20,21 kr, Båstad 20,23 kr samt Örkelljunga 18,76 kr.

De senaste årens reformutrymme har förstärkt främst skolan. Här finns idag extra satsningar på de yngre barnen. Ny teknik för både lärare och elever har gjort skolarbetet och kommunikationen mellan elever och lärare bättre. Vi har också höjt lärarlönerna och ökat lönespridningen bland alla pedagoger.

Även inom äldreomsorgen har satsningar genomförts. Det tydligaste tecknet på det är att när nu socialstyrelsen planerar att ställa krav på personaltäthet på vårdboenden oavsett vilken utförare som har ansvaret så innebär det inte särskilt mycket för vår kommun. Vi har alltså redan en hög bemanningsnivå.

Sammanfattningsvis vill vi inte äventyra den goda kvalitet som finns inom vård, skola och omsorg. Några generella besparingskrav är alltså inte aktuella. Däremot finns förslag på lokaleffektiviseringar inom alla kommunala verksamheter. Samtliga förvaltningschefer skall också få ett uppdrag att godkänna varje nyrekrytering som görs i verksamheterna och rapportera dessa till berörd nämnd och till kommunstyrelsen.

2014 års budget kommer som vanligt att antas i Kommunfullmäktige i november.

Senaste nytt från kretsen
Våren har inneburit stor aktivitet i Ängelholmskretsen. Under kretsårsmötet den 2 april fattades beslut om att anta tre propositioner med nya förslag för att utveckla och stärka Ängelholm inom tre områden: hållbar stadsutveckling, motverka utanförskapet och

attraktiv stad och kommun. Det är nu upp till alla aktiva moderater att se till att förverkliga förslagen i de nämnder och styrelser där vi finns representerade. Särskilt ansvar vilar givetvis på respektive ordförande eller gruppledare, men vi har ett gemensamt ansvar att föra fram våra förslag i nämndarbetet eller vid våra kampanjer.

Moderaterna i Ängelholm har under våren och sommaren ett ambitiöst kampanjprogram där vi syns på torget nästan varje vecka under sommarmånaderna. Vi är en av de kretsar/föreningar som har flest kampanjtillfällen och tätast kampanjverksamhet. Det ska vi vara stolta över. Det är viktigt att vi syns och samtalar med ängelholmarna även under mellanvalsperioderna och här fyller våra samtalskampanjer på torget en viktig funktion. För att hämta energi och lära känna varandra bättre ordnade kretsstyrelsen och kretsens kampanjgrupp en kick-off på Klitterhus.

Under våren har vi dock också synts ute i byarna och här gör våra föreningar ett mycket gott arbete. Den 20 maj anordnade Barkåkraföreningen ett välbesökt byamöte i Vejbystrand och den 29 maj grillade Ängelholmsföreningen korv tillsammans med Strövelstorpsborna. Första helgen i maj gästade Moderaterna företagsmässan på Lindab arena under två dagar och bjöd på korv och alkoholfri öl.

Den 4 juni höll undertecknade i ett nymedlemsmöte på lokalen. Ett tiotal nya medlemmar eller intresserade deltog tillsammans med representanter för föreningarna och kretsen. Syftet var att presentera Moderaternas verksamhet och den lokala politiken. Vi är övertygade om att detta är ett utmärkt sätt att bjuda in och låta nya medlemmar få information om vad det innebär att vara engagerad i Moderaterna. Under hösten/vintern kommer ett andra nymedlemsmöte att anordnas, välkommen!

I höst påbörjas arbetet med att sätta samman provvalet inför kommunfullmäktigevalsedeln 2014. Det är viktigt att vi är många moderater som ställer upp på listan så att vi kan besätta alla våra platser efter valet. Första steget mot att stå med på valsedeln är att delta i Moderaternas interna provval. För att ställa upp i detta är det möjligt att anmäla intresse genom att maila till kansliet på angelholm@moderat.se. Det går även bra att nominera personer du känner till att stå med på listan!

Till sist vill vi önska en trevlig sommar med mycket vackert väder!

Åsa Herbst, kommunstyrelsens ordförande
Robin Holmberg, kretsordförande

P.S! Glöm inte att gilla vår sida på Facebook: http://www.facebook.com/moderaternaangelholm

Julbrev 2012

Moderatvänner!

2012 lider mot sitt slut. Det har varit ett innehållsrikt år med omfattande debatter i många lokala frågor; allt från Pyttebro och badhus till Tåstarps skola och biblioteket där.

Att vara med i en utveckling och stå för den kan uppfattas som tufft för oss alla. Det är lätt att bejaka kritiken och inte göra något alls – men det är en dålig strategi! Trafiksituationen i Ängelholms centrala delar har länge kritiserats. Nu löser vi det hela på ett sätt som är väl genomarbetat och långsiktigt.

Badhuset är väl det fråga som de allra flesta vill tala med oss om just nu. Barkåkraföreningen ordnade ett öppet medlemsmöte där bland annat frågan om Hälsostaden och det upphandlade badhuset diskuterades. Det är nyttigt och värdefullt att arrangera dessa möten för visst finns det ett enormt informations- och kommunikationsbehov.  Läs gärna pressmeddelandet på omstående sida där det finns information om hur kopplingen är till Hälsostaden.

Kultur- och fritid och vår ordförande i nämnden Tomas Fjellner har mycket att göra. Att Tingshuset, som var högaktuellt för tio år sedan, nu är på väg att bli en del av ett kulturstråk är ju oerhört spännande. Vi som deltog i Ängelholmsföreningens kulturmöte i den gamla tingssalen kunde verkligen känna hur bra det kommer att bli. Många steg av praktisk karaktär måste dock lösas. Så är det alltid!

Rönnebadet är stängt. Arbetsmiljöansvariga vid kommunen har tagit det myndighetsbeslutet. Just nu pågår undersökande procedurer inför en upphandling. Förutsättningar måste ju finnas framför allt beträffande bärigheten i betongen för att en anbudsgivare skall kunna ta på sitt ansvar att reparera badet så att det håller fram tills ett nytt badhus tas i drift. En nyöppning kan i så fall vara möjlig höstterminen 2013.  Föreningar som drabbats kompenseras kostnadsmässigt. Hittills har omkring en miljon utbetalats. Det kommer att krävas ytterligare kompensation för resor och badhushyror i andra kommuner även under nästa år.

I samband med att kommunens verksamhetsfastigheter övergår till Ängelholmslokaler AB till årsskiftet har en noggrann inventering genomförts av samtliga skolor, äldreboenden och andra lokaler. Många brister har kommit till ytan och det är bra. Att vara trovärdig som politiker innebär att man vågar ta tag i saker som det talats om i årtionden. Nu skall alla fastigheter successivt tas om hand inom kommunkoncernen.  Det handlar inte bara om att vara rädd om våra tillgångar utan också uppnå en förvaltning i linje med kommunens miljöplan.

85 procent av Ängelholms kommuns verksamhetsmedel används inom omvårdnad och skola. Det är kommunens allra viktigaste uppgifter. De uppdragen sker också med väldigt bra betyg i alla oberoende mätningar. Vår kommunalskatt på 19.04 kronor står sig väl vid jämförelser. Att alltid sträva efter bra resultat vill vi fortsätta med!

Avslutningsvis önskar vi er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Åsa Herbst, kommunstyrelsens ordförande

Sven-Ingvar Borgquist, kretsordförande

Åsas medlemsbrev november 2012

Åsa Herbst

Moderatvänner!

Det är mycket som händer i vår kommun. Storgatan inne i Ängelholm med tunneln under parkeringsgaragen är det som syns mest.  Informationen om vad som händer har varit så bra att det framförts beröm även om tillgängligheten varit begränsad. Men nu är det snart klart!

Utmaningarna om tillfällig drift av Rönnebadet är nu godkända av både Kultur o Fritidsnämnd och Kommunstyrelsen. Om du är nyfiken på hur rutinen för utmaningar i vår kommun går till så finns en policy på engelholm.se, sök på utmaningsrätt. Nästa steg är upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

Det har varit en del diskussioner om fotbollsarena och Ängelholms fotobollsförening, ÄFF. På gruppmötet på tisdag den 6 november skall vi diskutera arenan. Det är viktigt att vi inte bara tänker ÄFF och herrlag när vi tänker fotboll. I framtiden kanske vi har en annan klubb och ett damlag i allsvenskan. Vem vet?

Beträffande vårt nya bad på Hälsostaden, så har vi inte fått domen kommit från Mark- och miljödomstolen ännu. Observera att Länsstyrelsen inte har minsta synpunkt på detaljplanen. Det gäller såväl markförhållanden, trafiklösning som placering av bad.

Vi talar ibland om att det politiska klimatet har förändrats i Ängelholm. Med Engelholmspartiets intåg i Kommunfullmäktige har det blivit mer intensivt och andra partier har delvis förändrat sitt sätt att debattera, även vi. Idag har vi ett mer lojalt och tydligt allianssamarbete vilket distanserat oss lite grann ifrån Socialdemokraterna. S i sin tur känner säkert en utmaning i oppositionsrollen från Engelholmpartiet och kanske också från Miljöpartiet. Vårt mål är att ha goda relationer med socialdemokrater och miljöpartister och det har vi också i väldigt många samanhang. Engelholmspartiet är ett populistiskt parti utan politisk kompass. Deras mål är inte alls att samverka utan att få sin rätt. Vi kan knappast samverka med ett parti som för en normalinkomsttagare vill höja skatten med 3.000 kronor årligen. Det är vad deras föreslagna höjning på 89 öre innebär i praktiken.

Emellanåt möter vi personer som hävdar att vi är odemokratiska som inte lyssnat på folkviljan efter den rådgivande folkomröstningen. Bifogat finner du ett dokument som utan ställningstagande illustrerar hur lite folkomröstningen gav oss som vägledning i frågan om Pyttebron.

Avslutningsvis vill jag uppmuntra ännu fler att komma med i vårt utbildningsprogram. I veckan var vi tjugo deltagare. Lördagen den 17 november kommer vår egen Riksdagsman Hans Wallmark. Men innan  dess är alla välkomna på Ängelholmsföreningens kulturstormöte i tingshuset redan nu på torsdag den 8:e kl. 18:30.

Hälsningar Åsa

Åsas medlemsbrev nr. 4

Moderatvänner!

Budgeten

Budgeten har nu passerat kommunstyrelsen. Vårt förslag som stöds av hela alliansen innebär ingen skattehöjning. Oppositionspartierna S, EP och SD har olika förslag, men alla innebär en höjning av skatten på mellan 8 öre och 61 öre.  Man måste tänka på att kommunalskatten är den skatt som påverkar den privata ekonomin allra mest.

 Ängelholms FF 

Nu får vi se om laget går upp i allsvenskan. Det är i så fall både bra och dåligt. Inledningsvis krävs större likviditet i klubben på grund av spelarbonusar. Ökade säkerhetskrav drar också med sig större utgifter för idrottsplatsen. Allvarligt är att klubben levt på upplånade pengar. Självklart krävs av en ny styrelse ett helt annat förhållningssätt till kommunen framöver. Vårt förslag baserar sig helt på att klara upp och justera en del bidrag retroaktivt. Någon utlåning som Helsingborgs stad gav HIF är inte aktuell. 

Kommunfullmäktige

Sammanträdena i kommunfullmäktige är ganska intensiva precis som under förra mandatperioden. Vi har vanligtvis sammanträde från klockan 19 till senast klockan 22:30 och den tiden intecknas. Det är viktigt att våra ledamöter för vår talan väl så att inte talarlistan  fylls av de andra partierna. Besökare kan säkert tycka att det är ett väldigt diskuterande utan att det påverkar beslutet, men det är trots allt det bästa sättet att värna om demokratin. 

Folkomröstningen den 27 november

En broschyr är tryckt inför folkomröstningen. I den beskrivs effekterna av ett Ja respektive ett Nej. I ett medlemsbrev som kommer per post får du både den och en annan broschyr som heter ”Svaret”.

Partistämman

På partistämman var allt på topp. SIFO presenterade en väljarundersökning under tiden för stämman. Moderaterna 35% och Socialdemokraterna 25% är ju helt underbart. Vår egen riksdagsman Hans Wallmark omvaldes till ledamot i partistyrelsen. Ett eftertraktat och hårt konkurrensutsatt uppdrag. Grattis Hans! Mer om partistämman kommer i det postutskickade brevet inom kort.

Valfrihetssystem

Vi moderater står ju för valfrihet. I vår landsända har det tagit lite tid att få igång systemen för att det skall fungera. Det gäller att vi politiker är alerta och tar beslut som sätter fart. Men det är också en marknad som skall förstå möjligheten. Sist men inte minst måste också brukaren/kunden uppfatta möjligheten som ges. Nu har vi Lagen Om Valfrihet, den s.k. LOVen, igång inom ett par områden i vår kommun; exempelvis inom hemtjänsten. Hjälp till att marknadsföra valmöjligheten i er bekantskapskrets! Är man inte nöjd kan man välja om till annan leverantör. Dessutom kan man ofta välja tilläggstjänster och få rabatt genom Rut-avdraget. Tänk vilken fantastisk alliansidé!

På återhörande

Åsa

Åsas medlemsbrev nr. 3

Moderatvänner!                                 

Kretsstyrelsen anordnade nyligen ett lunch- till lunchseminarium i Simrishamn. Framför allt var det fullmäktigegruppen som representerades bland oss 25 deltagare. Kommunikation och förnyelsearbete på alla nivåer var en viktig punkt på dagordningen. Vi fick en duvning i hur Region Skånes uppdrag och organisation ser ut av regionrådet Pontus Lindberg och skolkommunalrådet i Kristianstad, Fredrik Axelsson, gick igenom hur nya möjligheter finns för att kommunicera och synas framför allt i nya kanaler såsom bloggar och facebook.

Vi var alla nöjda och det skall noteras att Robin Holmberg var arrangör. Tack Robin!

Budgeten
Budgeten för 2012 och planen för 2013 till 2014 är nu genomarbetad av alla våra företrädare och med Alliansens. Arbetet har genomsyrats av engagemang och noggrannhet och det bäddar för ett fortsatt gott arbete inom kommunens verksamheter. Det finns givetvis en oro för ytterligare sämre skatteprognoser men vi har en beredskap även för det. Det blir inga nedskärningar!

Ängelholms FF och ekonomi
En del medlemmar sätter frågetecken för engagemanget för Ängelholms FF. Jag och Tomas Fjellner, Kultur- och fritidsnämndens ordförande, har självklart gjort en bedömning av vad som är rimligt. Det är viktigt att veta att ÄFF idag inte har några skulder till kommunen, men att förvaltningarna en längre tid har haft dålig kommunikation med klubben beroende på deras dåliga ekonomi. Vi har ett stort förtroende för den nye ordföranden. Nu pågår genomlysning.

Järnvägsmuseet
Järnvägsmuseet blir kommunalt. Trafikverket kommer att överlämna ansvaret till oss från och med nästa år. När vi ställdes inför ett hot om nerläggning såg vi kanske mest bekymmer. Men Trafikverkets ledning har visat god vilja till samarbete och vi har fått ett avtal om medfinansiering av totalt 15 miljoner under de första fem åren. Vi ser nu att det finns stora utvecklingsmöjligheter. Museet blir en viktig del i vårt kulturutbud och vår besöksnäring. Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för utvecklingen.

Hälsostad och badhus
En kort redogörelse för läget: Kommunen äger en tomt på Sjukhusområdet vid Rönne å. Den kommer att övergå till Kunskapsporten AB som vunnit upphandlingen av badhuset. Peab kommer att bygga åt Kunskapsporten. Kommunens avtal är med Kunskapsporten som i sin tur avtalar om en hel del infrastruktur med Hälsostaden AB. Hälsostaden har fått beställning av Region Skåne att utveckla och bygga om sjukhusbyggnaderna för att få bättre utveckling, arbetsmiljö och driftsförhållanden. Peab har vunnit den upphandlingen som genomförts av Region Skåne. Det blir alltså mycket Peab men inte direkt med kommunen.

Badhusets placering
Avslutningsvis något om badhusets placering: Många kommuner samlar sina idrottsanläggningar, precis som vi är på väg att göra, men man lägger inte sina badhus där vilket många ängelholmare felaktigt verkar tro. Exempel är Arenastaden i Växjö och Rocklunda  i Västerås.  Att genomföra en upphandling av hela badhuset, som vi nu gjort, hade inte varit möjligt vid ishallen. Det badhus som kommer att byggas har attraktioner vilka är mycket större än vad som är möjligt för en kommun av vår storlek. Vi skall vara stolta och glada för att vi kan attrahera entreprenörer till att skapa mervärden för oss alla. 250 miljoner kostar badhuset.

Höstliga hälsningar från Åsa

Medlemsbrev augusti 2011

Moderatvänner!

Semesterperioden 2011 närmar sig sitt slut. Bra semesterdagar kan också vara regniga. Ofta ger varannandagsväder den bästa avkopplingen och så måste vi nog tänka just i år.

Pyttebron och trafikplanen är på mångas läppar. Vi som varit på torget på lördagarna vet att många undrar. Därför ägnas detta brev åt just Trafikplanen.

Vad har hänt:
Bakgrunden är att Kommunstyrelsen redan 2008 beslöt att göra en ordentlig framtidsplan för trafiken i stadens centrala delar. Det hade under en längre tid framförts synpunkter från våra medlemmar och sympatisörer med önskan om en större långsiktighet i trafikplaneringen. En rad mätningar av trafiken har sedan genomförts. Ramböll som är ett ledande nordiskt tekniskt konsultbolag fick uppdraget att presentera en trafikplan 2011-2020. En första version kom under 2010 och den slutliga, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar, presenterades i februari 2011.

I planen går man igenom alternativen vilka förutom Pyttebron är en bro vid Luntertun (Varvsvägen) med väg genom Nybroskogen samt ett alternativ vid Kulltorpsvägen med en väg på västra sidan av Västkustbanan utmed Kronoskogen. Analyserna görs mot ett 0-alternativ. Alltså att man inte gör något alls.
Som ni alla säkert vet så innebär Rambölls förslag att en bro bör byggas i Klippanvägens förlängning över Pyttebron. Det är enda lösningen som kan minska den trafik som idag finns vid Stadsparken och Nybron. Besluten som tagits har varit förankrade på M-gruppmöten.

En namninsamling har följts av listor med krav på folkomröstning. Genom att 10 procent av de röstberättigade i kommunen ställer ett sådant yrkande skall kommunfullmäktige behandla frågan. Säkert kan antalet underskrifter uppfylla kravet och nu skall frågan om en rådgivande folkomröstning behandlas av fullmäktige på augustisammanträdet. För att yrkandet skall avslås fordras att 34 av 51 (2/3) av ledamöterna skall vara emot.

Kommunstyrelsen beslutade att genomföra en opinionsundersökning i juni månad. Ettusen ängelholmare tillfrågades. Resultatet blev att fler yngre är mer intresserade av folkomröstning än äldre. Över hälften vill ha en folkomröstning och 8 av 10 kommer att rösta. Anmärkningsvärt var att 7 av 10 inte känner till Trafikplanen och dess slutsatser.

Vi moderater i Ängelholm har med denna bakgrund ställt oss positiva till folkomröstning i frågan.

Vad händer nu:
En rådgivande folkomröstning kommer att ske efter att fullmäktige tagit beslut. Det är valnämnden som bereder ärendet. Vårt moderata förslag är att vi beslutar om folkomröstningen utan att kommunen går igenom namnteckningarna. Vi är demokratiska och intresserade av väljarnas åsikter!
Förslag på valdag är söndagen den 27 november. Röstalternativen skall därefter beslutas av kommunfullmäktige och ambitionen är att dessa får en så bred politisk förankring som möjligt.

Resultatet:
Hur valresultatet skall tolkas beror självklart på alternativen. Det kommer att bli en pedagogisk uppgift både för kommunen och för oss partier att öka kunskapen om hur valalternativen påverkar kommunen både på kort och lång sikt. En annan utmaning är att påverka så att valdeltagandet blir stort. Det är ju så att ett lågt valdeltagande ger ett dåligt underlag för beslut.

Hur förhåller vi oss i Moderaterna:
Vi är ett parti som lyssnar på vad människor tycker och vi litar på att man är intresserade av att söka fakta. Om inte en ny led kommer att byggas över Rönne å i Klippanvägens förlängning måste vi genomföra en ny strategi där biltrafik och parkeringsmöjligheter i stationsområdet förändras, kanske till en miljöstadsdel. De planer som finns på 400 lägenheter vid stationsområdet och gamla Scan måste revideras. Centrumhandeln kommer att påverkas negativt och resandet från en framtida Barkåkrastation kommer att gynnas liksom de handelsområden som ligger utanför staden.
Det är också viktigt att sprida kunskap om att de alternativa genomfarterna inte kommer att påverka trafiken i centrum märkbart. Varvsvägen och Kulltorp ligger helt enkelt för långt ifrån centrum.
Vi har alltså inte ändrat oss när det gäller vad som är nödvändigt utifrån nuvarande förväntningar på utveckling. Men väljer man annorlunda får det allvarliga konsekvenser. De förväntningar som finns på framtida investeringar måste också anpassas. Det blir i så fall en tuff, men inte omöjlig, uppgift.

Inbjudan till genomgång av Trafikplanen
Lördagarna den 20 augusti och 10 september kl. 12 inbjudes medlemmarna att komma till M-lokalen för en genomgång av Trafikplanen.

För att alla medlemmar skall kunna vara uppdaterade, även om de inte har möjlighet att komma på möten, så skall jag börja skriva medlemsbrev som distribueras via e-post. Tanken är att informera om dagsaktuella ärenden. Ungefär två gånger per månad är realistiskt.
Om du får vårt kalendarium från Marianne Ekdahl på vårt kansli via e-post, så kommer breven att skickas på samma e-postadress.
Om så inte är fallet kontakta gärna Marianne på marianne.ekdahl@moderat.se från din e-postadress så lägger hon gärna in den på distributionslistan.
Självklart kan man också tacka nej genom ett meddelande till Marianne.

Bästa hälsningar
Åsa Herbst