Valfrihet lyfter skolorna

Svar till Erik Sahlvall (S):

Erik Sahlvall undrar över att Moderaterna anser att valfrihet är en viktig fråga för ängelholmarna. Vi anser att man som elev och förälder ska ha rätt att välja skola eller förskola för att hitta det som passar familjen bäst. Många är de elever som gått på Framtidsskolan som kan vittna om att de fått de bästa möjligheterna att lära för livet. Jag anser att all konkurrens gynnar utvecklingen, både inom näringsliv och offentlig verksamhet. När flera friskolor etablerades i Ängelholm i början av 2000 -talet var inte den kommunala skolan lika bra som den är i dag. Den konkurrens om eleverna som då följde ledde både till att fler elever fick välja en utbildning som passade dem bättre, samt att detta säkert bidragit till att den kommunala skolan lyft sig till den nivå med förbättrade resultat som vi nu ser.

Genom målmedvetna satsningar och höga förväntningar som eleverna svarar upp mot har skolornas resultat förbättrats årligen. Jämfört med riket ligger Ängelholm på en mycket bra nivå. Ett mått på detta är andelen elever som är godkända i alla ämnen, där ligger Ängelholms kommun på 86 %. Resultatförbättringen syns också i de olika rankinglistor som finns inom skolvärlden där vi ligger inom den bästa fjärdedelen och i någon ranking ännu bättre. Denna förbättring har haft betydelse för friskolornas attraktionskraft och möjlighet att locka nya elever. Mångfald och valfrihet är dock alltid viktigt. Moderaterna är därför positiva till nya etableringar av friskolor. Vi är övertygade om att eleverna och deras föräldrar vill och kan välja.

Sven-Ingvar Borgquist (M)
ordförande barn- och utbildningsnämnden
Moderata kretsens ordförande, Ängelholm

Vi tänker ansvarsfullt

Rolf Persson har ett varmt hjärta för ÄFF och är bekymrad över att det är många som inte uppskattar klubbens insatser tillräckligt. Vi håller med – herrelitlaget är verkligen värt en större publik. En duktig förening som ÄFF är dessutom mycket mer än sitt elitlag; en ambitiös ungdomsverksamhet, exempelvis.

I Alliansens budgetförslag finns 50 öre högre kommunal skatt vilket innebär en tydlig markering för att behålla hög kvalité inom skola, vård och omsorg. Inom moderaterna har vi fört tusentals samtal med invånare i alla kommundelar och vi vet därigenom att de allra flesta uppskattar och vill värna det vi kallar välfärdens kärna i skola, vård och omsorg.

Men vi satsar också på idrotten, särskilt den som kommer många till del. Goda exempel är den nya Kungsgårdshallen för volleyboll, innebandy och skolgymnastik samt renoveringen av Ängelholms gamla idrottshall som idag är riktigt fräsch. I Munka-Ljungby finns en fin idrottshall, på Valhall Park en konstgräsplan med bra belysning och ytterligare en konstgräsplan planeras i Skälderviken. Vejbystrands IP skall upprustas och om ett par år skall friidrotten ha en egen idrottsplats på Kulltorpstippen. I år har en arena för BMX samt en skatepark invigts. Dessutom fortsätter vi satsningen på ”Aktivitet förebygger” som är ett samarbete mellan skolan och idrottsklubbarna där elever i grundskolan får extra fysisk träning samt större respekt och förståelse för varandra. Vi har här gett några exempel på viktiga satsningar. Med alla kommuninvånares allra bästa i åtanke avstår vi tills vidare att låta kommunen ensamt finansiera en ny fotbollsarena. Vi tänker ansvarsfullt!

Åsa Herbst (M), kommunstyrelsens ordförande
Sven-Ingvar Borgquist (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande
Tomas Fjellner (M), kultur- och fritidsnämndens ordförande

Julbrev 2012

Moderatvänner!

2012 lider mot sitt slut. Det har varit ett innehållsrikt år med omfattande debatter i många lokala frågor; allt från Pyttebro och badhus till Tåstarps skola och biblioteket där.

Att vara med i en utveckling och stå för den kan uppfattas som tufft för oss alla. Det är lätt att bejaka kritiken och inte göra något alls – men det är en dålig strategi! Trafiksituationen i Ängelholms centrala delar har länge kritiserats. Nu löser vi det hela på ett sätt som är väl genomarbetat och långsiktigt.

Badhuset är väl det fråga som de allra flesta vill tala med oss om just nu. Barkåkraföreningen ordnade ett öppet medlemsmöte där bland annat frågan om Hälsostaden och det upphandlade badhuset diskuterades. Det är nyttigt och värdefullt att arrangera dessa möten för visst finns det ett enormt informations- och kommunikationsbehov.  Läs gärna pressmeddelandet på omstående sida där det finns information om hur kopplingen är till Hälsostaden.

Kultur- och fritid och vår ordförande i nämnden Tomas Fjellner har mycket att göra. Att Tingshuset, som var högaktuellt för tio år sedan, nu är på väg att bli en del av ett kulturstråk är ju oerhört spännande. Vi som deltog i Ängelholmsföreningens kulturmöte i den gamla tingssalen kunde verkligen känna hur bra det kommer att bli. Många steg av praktisk karaktär måste dock lösas. Så är det alltid!

Rönnebadet är stängt. Arbetsmiljöansvariga vid kommunen har tagit det myndighetsbeslutet. Just nu pågår undersökande procedurer inför en upphandling. Förutsättningar måste ju finnas framför allt beträffande bärigheten i betongen för att en anbudsgivare skall kunna ta på sitt ansvar att reparera badet så att det håller fram tills ett nytt badhus tas i drift. En nyöppning kan i så fall vara möjlig höstterminen 2013.  Föreningar som drabbats kompenseras kostnadsmässigt. Hittills har omkring en miljon utbetalats. Det kommer att krävas ytterligare kompensation för resor och badhushyror i andra kommuner även under nästa år.

I samband med att kommunens verksamhetsfastigheter övergår till Ängelholmslokaler AB till årsskiftet har en noggrann inventering genomförts av samtliga skolor, äldreboenden och andra lokaler. Många brister har kommit till ytan och det är bra. Att vara trovärdig som politiker innebär att man vågar ta tag i saker som det talats om i årtionden. Nu skall alla fastigheter successivt tas om hand inom kommunkoncernen.  Det handlar inte bara om att vara rädd om våra tillgångar utan också uppnå en förvaltning i linje med kommunens miljöplan.

85 procent av Ängelholms kommuns verksamhetsmedel används inom omvårdnad och skola. Det är kommunens allra viktigaste uppgifter. De uppdragen sker också med väldigt bra betyg i alla oberoende mätningar. Vår kommunalskatt på 19.04 kronor står sig väl vid jämförelser. Att alltid sträva efter bra resultat vill vi fortsätta med!

Avslutningsvis önskar vi er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Åsa Herbst, kommunstyrelsens ordförande

Sven-Ingvar Borgquist, kretsordförande

Insändarreplik

Replik till Eva Thulin (HD/NST 24 november)

I våra insändare införda den 23 nov tog vi upp en hel del argument för Klippanvägens förlängning. Ett av argumenten var att vi bör ha en befolkningsutveckling i kommunen. Utveckling vill alla kommuner ha för att kunna trygga servicen för sina invånare. Service som skola, vård, och närhet till affär, sjukhus, tåg- bussförbindelser. Vi ska vara rädda om vår högproducerande skånska mylla, men på grund av skäl för utveckling så måste vi också bygga utanför staden. I många kommuner börjar man nu planera för förtätningar i städernas centrumdelar. Ofta har man som hos oss, nedlagda industriområden nära centrum som kan bebyggas med bostäder. Vi tycker helt klart att sådana ytor i centrumkärnorna skall nyttjas i första hand och på det viset spara på åkerjorden.

Det handlar inte om bron vilket vi försökt få fram vid våra samtal med människor. En Pyttebro som numera helt oförtjänt medialt tar större plats än exempelvis den havererande ekonomin i Grekland är inte huvudfrågan i valet.

Nej Eva det är möjligheten att i framtiden komma till och från havet, stationen, nybyggnation av bostäder på och i anslutning till fd. Scantomten, kommunens nuvarande anläggning på Industrigatan mm. som för oss är viktigare än var Pyttan finns.

Christer Örning (M)
Sven-Ingvar Borgquist (M)

Vi bygger broar för framtiden

På söndag har vi i Ängelholms kommun vår första folkomröstning. Vi skall då lägga vår röst om Klippanvägen skall förlängas eller inte. Frågan har varit uppe ett antal gånger de senaste fyrtio åren. Många argument har talat och talar fortfarande för en bilväg genom området. Ett argument är att staden hela tiden måste ha en utveckling och inte falla in i stagnation. Sockerbruksområdet kan i ganska snar framtid komma att bebyggas med bostäder och då behövs bättre förbindelser, vilket också länsstyrelsen kan komma att kräva. Sockerbruksområdet är väl lämpat att bebygga då det ligger centralt och har nära till stationen. När vi bygger i de centrala delarna av staden så sparar vi vår åkerjord som framöver kommer att vara en bristvara i världen. Tågpendlingen har de senaste åren haft en verkligt positiv utveckling och är i behov av bra kommunikationer till och från stationsområdet. För oss som bor utanför staden är en bra infart viktig då vi vill in till centrum eller komma ut till stranden. Vidare kommer Pyttebroområdet att utvecklas genom en förlängning av å-promenaden och en ny gångbro byggas över till hembygdsparken. Sammanfattningsvis vill jag påstå att vi bygger broar för framtiden. Gå och rösta den 27 nov och rösta för framtiden!

Sven-Ingvar Borgquist (M)
Moderata kretsens ordförande i Ängelholm

Därför reser vi till Latinamerika

Svar till ”Varför resa till Latinamerika”, Anders Bengtsson (ep) införd den 4 oktober.

Ängelholms kommun har beviljats projektet Globala skolan, vilket organiseras av SIDA och Internationella programkontoret, det senare är ett organ under EU. I den nya läroplanen understryks vikten av internationellt perspektiv, internationell solidaritet och kulturell mångfald.  Vi ser den Globala skolan som en av flera aktiviteter på den inslagna vägen.

De senaste två veckorna har vi tagit emot elever och lärare från Polen och Kroatien samt utbildningsministeriet från Kosovo, förutom dagliga internationella virtuella utbytet i våra verksamheter.

Framöver ska vi genomföra ännu fler utbyten med andra länder och då är det givetvis inte bara Latinamerika som gäller.

Frågan om resmål till världsdelar som Sydamerika, Afrika och Asien får ställas till arrangörerna.  Vi styr inte över resmålet, utan det styrs av arrangörerna som planerar resorna, delvis efter de stödbehov som finns i delar av länder där det är oroligt.

Styrgruppen för projekt Internationalisering i Ängelholm erhåller fortbildning av den Globala skolan för att i sin tur leda arbetet mot följande lokala mål,

  • utveckla förståelsen för den kulturella mångfalden,
  • genom möten över kultur-och nationsgränser förbereda elever i att verka i framtida globala sammanhang som högskolestudier och arbete,
  • fler internationella utbyten, virtuella och fysiska för elever och pedagoger,
  • utveckla ett samarbete kring internationalisering inom Skånenordväst.

Sven-Ingvar Borgquist (M)
Ordförande BUN Ängelholm

Svar på insändare angående förskoleplatser i Hjärnarp. Införd den 17 februari 2011

Barn och utbildningsnämnnden (BUN) har förra mandatperioden satsat mycket resurser på att utöka antalet förskoleplatser. Inom kommunen i stort rör det sig om uppemot 300 förskoleplatser. Många av dessa platser är förlagda ute i våra tätorter, på tur står nu att lösa situationen i Hjärnarp. En enskild förskola har ansökt om att få starta, tyvärr har länsstyrelsen upphävt Byggnadsnämndens bygglovsbeslut. Olika möjligheter att gå vidare i detta ärende diskuteras och får utredas. Vi ifrån BUN kommer att gå vidare med den tilltänkta tillbyggnaden av Morkullans förskola och hoppas ganska snart kunna komma till en lösning som är bra för alla parter.

Sven-Ingvar Borgquist (M)
Ordförande BUN

Kunniga och engagerade lärare viktigast

BUN-ordförande Sven-Ingvar Borgquist bemöter (S) i fråga om “mer resurser till skolan”:

BUN-ordförande Sven-Ingvar Borgquist bemöter (S) i fråga om “mer resurser till skolan”:

Jag har tidigare tagit upp statistik inom Barn- och utbildningsnämndens område, bland annat den som visade att Ängelholm inom ett flertal områden ligger i framkant. Då fick jag till svar från S-gruppen att man hade förmågan att se genom statstiken och trodde inte på de positiva signalerna. BrittMarie Hansson tar nu upp lärartätheten. Vissa kommuner har högre än andra, men det finns många andra faktorer som inte framkommer genom statistik.
Enligt undersökningar gjorda av Sveriges kommuner och landsting (SKL) så ser man inte samband mellan hög lärartäthet och höga kunskapsresultat. Alltså är det svårt att mäta mjuka värden med siffror. Lärarens kompetens har stor betydelse för elevernas kunskapsinhämtning.
Här i Ängelholm har vi satsat fullt ut på lärarlyftet för att ge pedagogerna möjlighet till fortbildning. Vi satsar även vidare på läsa-skriva-räkna som är en satsning på de lägre årskurserna.
Vidare tycker jag att det är synd att socialdemokraterna i Ängelholm har blivit ett nejsägarparti de senaste mandatperioderna. Enligt min bedömning har man helt tappat nytänkandet och innovationsförmågan, samt verkar mest gå ut med att lova allt till alla.

Sven-Ingvar Borgquist
Ordförande BUN Ängelholm (M)

Stora skolsatsningar i Ängelholm

I en insändare i HD/NST i förra veckan beskriver BUN-ordföranden Sven-Ingvar Borgquist en hel del av vad som gjorts för barnen på våra skolor och förskolor. Insändaren redigerades av tidningen men finns här i sin helhet:

I en insändare i HD/NST i förra veckan beskriver BUN-ordföranden Sven-Ingvar Borgquist en hel del av vad som gjorts för barnen på våra skolor och förskolor. Insändaren redigerades av tidningen men finns här i sin helhet:

Ängelholms kommun har under de senaste åren fortsatt att utveckla den kommunala verksamheten. Inom skolans område har vi under mandatperioden gjort stora förbättringar.

De senaste årens positiva befolkningsökning har resulterat i ett behov av fler förskoleplatser. Här har vi prioriterat 12 nya kommunala avdelningar samt ett antal enskilda. En annan viktig satsning är det kommunala vårdnadsbidraget som infördes i augusti 2008 där cirka ett femtiotal familjer har valt möjligheten att vara hemma med sitt barn. Det som är möjligt i Alliansstyrda Ängelholm förnekas många medborgare i landets rödgröna kommuner.

Vi har också självfallet infört regeringens läsa- skriva- räknaprogram. Det innebär en kunskapskontroll inom svenska och matematik i årskurs tre och fem för att tidigt få grepp om de elever som är i behov av extra stöd. Regeringen har bidragit med pengar till finansieringen, för Ängelholm handlar det om cirka 1,2 miljoner, vilket vi också valt att stötta med extra kommunala medel.

Det finns också anledning att nämna regeringens satsning i form av lärarlyftet. Det är en satsning på kompetensutbildning för grundskollärare, där staten tar den största delen av kostnaden. Denna kompetensutbildning nyttjar vi i Ängelholm fullt ut och kurserna bedrivs i högskolornas regi. Målet är bättre kunskapsresultat i våra skolor. Nytt för i år är även att förskollärarna kan gå motsvarande utbildning och kallas då för förskollyftet. Det senaste årtiondet har vi gjort många satsningar på våra skolbyggnader. Detta för att hålla en bra arbetsmiljö för lärare och elever. De senaste åren har Rönnegymnasiet, Valhall College och Toftaskolan fått nyrenoverade lokaler. På tur står nu Strövelstorpsskolan, Nyhemsskolan samt Villanskolan. Skolor byggs för framtidens pedagogik med öppna och ljusa lokaler. Få är de kommuner som har satsat så mycket resurser på skolbyggnaderna som just Ängelholm.

En annan bra satsning var att starta upp skoldatateket. Vilken har som uppgift att hjälpa barn med läs och skrivsvårigheter, så att de framöver lättare når sina mål. Kulturskolan är en annan satsning som är väl värd att nämna, där Musikskolan kompletterades med dans och dramapedagogik.

Sven-Ingvar Borgquist(m)
BUN-ordförande Ängelholm