S är rädda för öppenheten (NST 23/9)

I augusti behandlades min motion om öppen data i kommunfullmäktige. Förslagen i motionen hade ökat transparensen och öppenheten i kommunen ifall den bifallits. Moderaterna vill att all data i kommunen görs öppen och tillgänglig för alla i sin ursprungliga form. Alla partier utom Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Engelholmspartiet röstade för att bifalla motionen.

Att SD inte ville bifalla motionen är naturligt. Det är ett parti som lever på myten om att de etablerade partierna och traditionell media ljuger och inte berättar hela sanningen. Om alla enkelt själva hade kunnat se att så inte är fallet, hade partiet tappat all trovärdighet.

För EP är det lika självklart att inte vilja ge fri tillgång till allt. Det är ett parti som lovar allt till alla, och ger sken av att det inte är några problem. Men vad hade hänt om invånarna enkelt hade kunnat se att det minsann inte finns pengar till allt?

Men vad jag inte kan förstå är vad S är rädda för. Ett parti som kallar sig för framtidspartiet vägrar bifalla alla motioner som handlar om att använda och utveckla ny teknik till gagn för invånarna. Förra gången var det en motion som kunde leda till bättre täckning för mobilt bredband.

I valrörelsen kunde man ofta höra S anklaga den förra majoriteten för att hemlighålla information från invånarna, vilket inte var sant. När Moderaterna nu vill göra ännu mer information öppen och tillgänglig för invånarna så säger S nej. Varför?

För att slippa stå till svars direkt varför man inte ville bifalla motionen så valde man att begrava motionen i en ny utredning. Tyvärr lär det nu dröja innan invånarna får tillgång till ett nytt verktyg att granska makten.

Daniel Jönsson (M)
Munka Ljungby

Treklöverns yttrande över ÖP2035

MCKDÄngelholms kommun arbetar sedan en tid tillbaka med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP) för kommunen. En ÖP är ett dokument som anger den långsiktiga fysiska planeringen av en kommun. Varje kommun är således enligt lag skyldig att ta fram en översiktsplan. Planen har varit ute på utställning (en form av samråd) våren 2016.

Treklövern – Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har gemensamt tagit fram ett yttrande med våra kommentarer och synpunkter på planen. Utöver detta har Moderaterna även lämnat ett särskilt tilläggsyttrande om det förslagna ”tysta området” i nordöstra Ängelholms kommun.

Läs mer genom att klicka på länkarna nedan:

Treklöverns gemensamma yttrande

Moderaternas tilläggsyttrande

Nu är det upp till bevis (NST 30/1)

Ängelholms kommun är attraktiv att bo och leva i. Det vet vi som bor här, men även andra upptäcker det och flyttar hit. Gott boende i hela kommunen, mysigt centrum, naturen och de långa stränderna skapar livskvalitet som lockar fler. Det medför bland annat ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av den kommunala servicen, utan att behöva höja skatten.

Denna utveckling har dock inte skett av sig självt. Ängelholm har växt genom en målmedveten politik som gett nya bostäder, både i centrum och i tätorterna. Potentialen att fortsätta utveckla Ängelholm till en av Sveriges bästa boendekommuner är fortsatt stor. Just nu pågår exempelvis planeringen av nya bostadsområden i södra och norra Ängelholm. Det är viktiga projekt som lägger grunden för kommunens framtida utveckling.

Samtidigt finns ett högaktuellt område där planeringen sedan valet i höstas står still: stationsområdet och Scantomten. Detta område har potential att erbjuda attraktivt, miljövänligt och centrumnära boende med goda kommunikationer och borde rimligtvis vara högprioriterat även för den nya majoriteten.

Att bebygga stationsområdet är dock inte helt problemfritt. Socialdemokraterna har i flera år duckat för frågan om trafiken vid en utbyggnad av stationsområdet och mer eller mindre konstaterat att det nog går att lösa ändå.

Treklövern menar därför att det är upp till bevis för Socialdemokraterna och den nya majoriteten. Vi uppmanar Lars Nyander (S) att återuppta det viktiga detaljplanearbetet för stationsområdet och Scantomten så att den positiva befolkningsutvecklingen inte stannar av. Om Socialdemokraterna inte tar sitt ansvar kommer Treklövern att tvingas agera i nämnder och styrelser för att planeringen ska fortskrida.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Liss Böcker Sellgren (C)
gruppledare

Lennart Engström (KD)
gruppledare

Medlemsbrev januari 2015

Robin_litenTill moderata medlemmar och sympatisörer i Ängelholms kommun

Valet i september och konsekvenser därav

Låt mig inledningsvis vara tydlig. Resultatet i kommunvalet den 14 september var mycket dåligt för Moderaterna i Ängelholm. Trots en organisatoriskt mycket väl genomförd valrörelse nådde vi i det här valet inte fram. Moderaterna backade med sju mandat i kommunfullmäktige och gick därmed från 20 platser till 13. Som en konsekvens av detta, och att ett av de tidigare allianspartierna bytte sida, tappade vi makten till en löst sammansatt vänsterkoalition med Socialdemokraterna som största parti. Denna koalition har gjort icke-samarbete till politisk idé och styrande ideologi i Ängelholms kommun. Effekterna av denna politik börjar redan märkas några få dagar in på den nya mandatperioden.

Att göra ett dåligt val får inte bara konsekvenser för möjligheterna att få genomslag för sina idéer och genomföra politik – det innebär också minskade ekonomiska marginaler för partiet. Kretsen har beslutat att i första hand prioritera vår mötesplats M-lokalen och vårt veckoliga lördagskafé. Hädanefter kommer därför information i första hand att sändas ut via e-post och andra digitala kanaler. Se därför till att meddela kansliet om du byter e-postadress.

Eftervalsanalysgruppens arbete

Med anledning av valet tillsatte kretsstyrelsen en eftervalsanalysgrupp under ledning av Hans Wallmark. Under hösten intervjuade gruppen personer som varit aktiva i valrörelsen för att skapa sig en bild kampanjen, budskapen och politikutvecklingsarbetet. Den färdiga rapporten finns att rekvirera från kansliet (angelholm@moderat.se).

Jag delar i stort sett samtliga slutsatser som eftervalsanalysgruppen landade i. Under de senaste fyra åren har Moderaterna i Ängelholm gått i otakt med väljarna. Vi har fattat beslut som vi ansett vara nödvändiga för kommunens utveckling, men samtidigt tappat förankringen hos många väljare – och därmed legitimiteten – för vår politik. Allra tydligast tog detta kanske sig i uttryck i hantering av frågan om en ny väg över Rönneå vid Pyttebron. Denna fråga var inte allena avgörande för valresultatet, men blev symbolfråga för väljarnas känsla av att Moderaterna och Alliansen inte lyssnade.

Trots en mycket väl genomförd valrörelse med många engagerade moderata medlemmar, kanske fler än någonsin tidigare, sattes agendan av andra. Våra förslag om bättre skola, tryggare kommun samt ordning och reda i kommunens ekonomi och styrning nådde inte igenom bruset av Pyttebroar och badhusdiskussioner. Vi har all anledning att vara självkritiska och lära av de misstag vi gjort, men samtidigt känna ödmjukhet inför de 25,29 procent, drygt 6700 personer, som röstade på Moderaterna. Vi behövs och våra väljare förväntar sig att vi håller den moderata fanan högt, även i opposition.

Fyra arbetsgrupper för en moderat nystart

Att förlora ett val är dock inte enbart av ondo. Det ger oss också chans att börja om och få en nystart med nya företrädare, förslag och idéer. Kretsstyrelsen har tillsatt fyra arbetsgrupper med deltagare från den nya fullmäktigegruppen. Uppgiften är att diskutera och lägga förslag för hur Moderaterna i Ängelholm ska utvecklas de kommande åren. Grupperna är som följer:

1. Politik (leds av undertecknad)
Hur ska den moderata politiken utformas på kort sikt, inför kommande val och kommande mandatperioder? Målet är att ha en slagkraftig oppositionspolitik samtidigt som vi behöver en politik för den kommande mandatperioden. Denna politik ska leda till maktskifte 2018 och behöver vara både trovärdig och offensiv. Gruppen ska utveckla formerna för politikutveckling och möjliggöra för alla medlemmar att delta.

2. Oppositionsrollen (leds av Elisabeth Sandberg Kullenberg)
Hur ska Moderaterna agera i rollen som ledande oppositionsparti och hur ska vi på bästa sätt få genomslag för vår politiska plattform. Här spelar Treklövern, det vill säga samarbetet mellan Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, en avgörande roll. Moderaterna ska vara en aktiv opposition med motioner, interpellationer och seriöst arbete i nämnder och beredningar. För detta behövs en väl uttänkt strategi och plan.

3. Kommunikation (leds av Anders Davidsson)
Gruppens uppdrag består i att utveckla Moderaternas kommunikativa arbete. Det handlar både om den externa kommunikationen med väljarna, men också om bättre möjligheter att synas i den lokala pressen. Vi behöver se över hur vi kampanjar samt vilken profil och framtoning Moderaterna i Ängelholm har.

4. Effektivt resursutnyttjande (leds av Tomas Fjellner)
Gruppen kommer att diskutera om Moderaterna använder tillgängliga resurser på bästa sätt. Det kan handla om föreningsstrukturen och om vi tar hand om befintliga och nya medlemmar på rätt sätt. Gruppens arbete är främst organisatoriskt och internt, men är samtidigt avgörande för att vi ska ha rätt förutsättningar att genomföra en lyckad valrörelse 2018.

Vägen framåt

De senaste månaderna har Moderaterna i Ängelholm sett en positiv medlemstillströmning. Det finns många som brinner för Moderaternas politik och som genom sitt medlemskap och engagemang vill bidra. Vägen framåt är inte enkel och för många av oss är oppositionsrollen ny. Jag är dock övertygad om att vi har idéerna och kraften att återkomma starkare och mer redo att ta ansvar för Ängelholms kommun efter 2018, tillsammans med våra kollegor i Treklövern. Jag vill passa på att rikta ett varmt tack till alla de medlemmar som deltagit i valrörelsen, som pratat moderat politik vid middagsbjudningarna och som på andra sätt bidragit till att drygt var fjärde ängelholmare röstade på oss den 14 september.

Under den kommande mandatperioden kommer Moderaterna som jag nämnt fortsätta genomföra politikutveckling med sikte på valet 2018. Jag vill bjuda in alla medlemmar att delta i detta arbete. Det kan handla om att delta i workshops (inbjudningar kommer längre fram), besöka vårt lördagskafé (som ska utökas med mer politiskt innehåll utöver den trevliga samvaron) eller skicka ett mail till mig med synpunkter eller idéer. Alla kan bidra med sina kunskaper och förslag.

Med önskan om ett gott 2015!

Robin Holmberg
gruppledare/oppositionsråd

Kristianstadbladet 10/4

Igår presenterades årets vårbudget med offensiva satsningar på infrastruktur och utbildning. För Skånes unga innebär det över 1 000 nya högskoleplatser och för skånsk infrastruktur elva olika satsningar på vägar och järnvägen.

Allianseregeringen lägger 255 nya högskoleplatser till Kristianstad. Totalt 1 029 nya högskoleplatser till Skåne. Flertalet av dessa handlar om olika former av lärarutbildningar, vilket understryker vårt fokus på skolans roll och betydelse.

Dessutom ökas kapaciteten på den skånska järnvägen via satsningar på Södra stambanan, kust till kustbanan, Skånebanan, Blekingekustbanan, Markarydsbanan samt Pågatågen i Nordost. För Skånes vägar innebär vårpropositionen bland annat E22-satsning genom färdigställande av sträckan Fjälkinge och Gualöv.

Allt är fullt finansierat – krona för krona. Vi tar ansvar medan oppositionens olika partier allt mer tycks lova allt till alla utan en tanke på finansiering eller stabilitet. De rödgrönas vidlyftighet innebär cirka 90 miljarder i ökade skatter – motsvarande en skatteökning på 10 000 per svensk och år. Vi i Alliansen väljer en annan väg, en väg som kantas av ansvarstagande.

Utan ordning och reda i statsfinanserna finns inga möjligheter till några satsningar alls. Detta inses lätt om vi jämför med länder i vår närhet. När andra tvingas skära ner, försämra och avstå kan vi i Sverige satsa, underhålla och bygga ut – fullt finansierat och utan att inteckna framtiden för våra unga.

Det är mycket märkligt att de rödgröna inte förstår betydelsen av finansiellt ansvar. Det går inte att ha lönehelg varje dag i månaden!

Utan ansvar – inga satsningar. Så enkelt är det.

Därmed inte sagt att vi är nöjda, tvärtom – det finns åtskilligt kvar att göra. Därför ber vi väljarna om fortsatt förtroende. Vårbudgeten lovar inte allt till alla, men det vi inom Alliansen har lovat det vi har hållit och vi kommer att fortsätta hålla det vi lovat. Arbets- och kunskapslinjen kommer fortsatt att vara det centrala för vår gemensamma politik!

Hans Wallmark (M)
Christer Nylander (FP)
Per-Ingvar Johnsson (C)
Tuve Skånberg (KD)

Riksdagsledamöter för Norra och Östra Skåne

Pressmeddelande: Fria surfzoner i Ängelholm

Pressmeddelande från Ängelholms kommun:

Från och med idag kan ängelholmare och besökare gratis koppla upp sig mot Ängelholms kommuns första offentliga surfzon. Sändare på Stadsbiblioteket möjliggör för uppkoppling i Stadsbiblioteket och på Stortorget.

Allt invånarna eller besökarna behöver göra är att välja Engelholm-Surfzon som nätverk och godkänna villkoren för att få en uppkoppling med hastighet upp till 3 Mbit/s.

– Surfzoner i den offentliga miljön gör det enkelt för ängelholmare och besökare att snabbt komma åt information på internet. Utländska turister ges möjlighet att använda sin dator eller mobiltelefon för att hitta information. Samtidigt blir införandet ett steg i att skapa ett mer levande Stortorg, säger kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg.

– Inom kort kommer vi även slå på surfzoner vid samtliga av kommunens bibliotek, samt i entrén till Stadshuset. Därefter får vi utvärdera och invänta framtida beslut kring ytterligare eventuella surfzoner, berättar kommunens IT-chef Peter Lindholm.