Initiativärende ställt till välfärdsnämnden angående tomtmark till förskoleändamål

Ängelholms kommun växer kontinuerligt i antalet invånare. För att klara den service våra medborgare förväntar sig är det viktigt med en kontinuerlig utbyggnad av förskoleplatser. Den senaste tiden har vi sett att det saknats platser i några av våra rektorsområden. Då får tillfälliga lösningar lösa det uppkomna behovet. Men på sikt behövs mer permanenta lösningar med nya förskolebyggnader. I en kommun finns begränsade resurser att projektera och bygga nya offentliga verksamheter. Just nu pågår en del projekteringar för byggande av gruppbostäder och risken är att förskolor får vänta.

Intresset för att både bygga och driva förskolor i Ängelholms kommun är stort med flera förskoleentreprenörer som hört av sig. Detta är positivt då fristående förskolor är ett välkommet komplement till de kommunala. En viktig förutsättning för etablering av nya förskolor är dock tillgången till lämpliga tomter för dessa verksamheter. Ängelholms kommun har en hel del inritade förskoletomter i olika detaljplaner som kan tas i bruk vid behov. Dessa tomter borde vi kunna erbjuda de enskilda förskoleentreprenörerna som visar intresse.

Med anledning av ovanstående yrkar Allians för Ängelholm:

att​ Lärande och familj ges i uppdrag att presentera en sammanställning över tomter detaljplanelagda för förskoleändamål.

att​ Lärande och familj ges i uppdrag att redovisa vilka av de aktuella tomterna som kan vara lämpliga för etablering av fristående förskolor.

att​ Lärande och familj ges i uppdrag att ta fram en plan för framtida tomtförsörjning för fristående förskolor.

Spannarp den 20 april 2017

Sven-Ingvar Borgquist (M)
Ann Hörnebrant-Sturesson (C)
Sonny Rosén (L)
Petra Oddson (KD)

Motion angående programmering i skolan

Ny teknik och digitalisering är naturliga inslag i dagens skola. Ängelholms kommun har varit en föregångskommun avseende digitala verktyg i skolundervisningen genom en tidig satsning på En dator per elev under förra mandatperioden.

Dagens elever är således vana användare av datorer och läsplattor. Vi är dock övertygade om att vi behöver ta fler steg för att rusta Ängelholms kommuns elever inför framtidens arbetsmarknad. I framtiden räcker det inte att bara kunna använda tekniken, våra elever kommer också att behöva skapa för tekniken genom exempelvis programvaror, appar och mer.

Det är fler som ser denna utveckling. Den ideella föreningen Kodcentrum introducerar barn och unga i åldrarna 9-13 till programmering och digitalt skapande. Debattörer pratar om att byta ut syslöjden mot programmering för att skolan ska vara bättre rustad för framtidens arbeten. Enskilda lärare med intresse för teknik och programmering har börjat jobba med programmering i sina klassrum.

Moderaterna anser att Ängelholms kommun ska ta ett samlat grepp kring frågan om programmering och titta på förutsättningarna för att införa detta på skolorna i Ängelholms kommun. Vi är övertygade om att kommunen på så sätt skapar större möjligheter för våra elever att i framtiden bli anställningsbara eller starta företag.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm:

att Ängelholms kommun utreder möjligheterna att införa programmering på kommunens skolor.

Ängelholm 2017-04-04

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Sven-Ingvar Borgquist (M)
2:e vice ordförande Välfärdsnämnden

Motion angående bättre rekrytering av familjehem

För att klara mottagandet av ensamkommande unga och anpassa verksamheten till nya ersättningsregler krävs nya grepp. Andra kommuner har jobbat med familjehem som ett komplement till HVB- och stödboenden. Vi är övertygade om att det krävs en mix av insatser för att Ängelholms kommun ska klara sitt åtagande.

När vi tidigare gjort efterfrågningar i frågan har det framkommit att det finns väldigt få familjehem i Ängelholms kommun. De flesta familjehemsplaceringar sker i så kallat konsulentstött familjehem med en väsentligt högre kostnad än i av kommunen arvoderade familjehem. Vi är övertygade om att detta till viss del har sin grund i att kommunens arvode är betydligt lägre än i de konsulentstödda.

Vi är övertygade om att det går att komma till rätta med problematiken genom att införa en ny ersättningsmodell med högre arvodering till de kommunala familjehemmen. Det blir då attraktivare att ta på sig ansvaret att vara familjehem. Kostnaden blir högre för kommunen men tas ut av att kostnaderna för konsulentstödda familjehem sänks.

Arvoderingen är dock inte allt. För att fler ska vilja bli familjehem krävs också att kommunen möter upp med rätt stödinsatser.

Vi är också övertygade om att det krävs förbättrade marknadsföringsinsatser, i kombination med förändrad arvodering och ökade stödinsatser, för att locka fler att vilja bli familjehem. Här ser vi att andra kommuner arbetar långt mer intensivt än Ängelholms kommun. Alliansen vill därför intensifiera marknadsföringsinsatserna.

Med anledning av ovanstående yrkar Allians för Ängelholm:

att en ny ersättningsmodell för kommunalt arvoderade familjehem införs i syfte att öka attraktiviteten för att bli familjehem.

att en marknadsföringskampanj genomförs i syfte att få fler kommunalt arvoderade familjehem i Ängelholms kommun.

Ängelholm 2017-02-27

Robin Holmberg (M)
Liss Böcker Sellgren (C)
Linda Persson (KD)
Sven Bergman (L)
Sven-Ingvar Borgquist (M)

Interpellation angående Ängelholms kommunala krisberedskap

Ibland får vi problem med infrastrukturen och då ser vi hur sårbara vi är i vårt högteknologiska samhälle. Senast var det Malmö och Eslöv som drabbades. Då kommer man som politiker osökt att tänka på sin egen kommun. Hur skulle vi klara oss utan ström en längre tid? Vattenförsörjningen likaså, vatten är ju vårt viktigaste livsmedel. Som kommun har vi ett långtgående socialt ansvar, med ansvar för bl.a. skola, vård och omsorg.

Förutom kommunens ansvar, så får man nog anse att allmänhetens kunskaper är ganska begränsade. En del kommuner har redan gått ut med krisberedskapskampanjer till allmänheten. Då med budskapet att man skall kunna klara sig utan el i 72 timmar, samt ha ett basföråd hemma av diverse livsmedel och andra förnödenheter. Om de flesta av oss klarar sig själva så kan kommunen lägga resurser på dem som behöver det mest.
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Lars Nyander (S):

1. Kan våra livsmedelsleverantörer leverera livsmedel till kommunen även vid ett större regionalt strömavbrott?

2. Har vi reservkraft till alla boenden samt till vatten och avloppsnätet?

3. Vilka frivilliga organisationer har en fungerande organisation att sätta in när behov uppstår?

4. Hur kan vi nå ut till allmänheten när ström och internet ligger nere?

5. Har vi möjlighet att tanka våra samhällsviktiga fordon (inkl elbilar) vid strömavbrott?

6. Vid problem med vattenförsörjning eller problem med vattenkvalitet, har vi då utrustning och kapacitet att köra ut vatten i tankbilar?

7. Som nämnts innan har en del kommuner planerat att göra en krisberedskapskampanj till allmänheten. Är en sådan på gång i Ängelholm?

8. Är alla skyddsrum kommunala eller finns det andra huvudmän än kommunen och har vi koll på att utrustning finns, samt fungerar i våra kommunala skyddsrum?

Spannarp den 13 februari 2016
 
Sven-Ingvar Borgquist

Motion angående nytt trygghetsboende i Ängelholm

Trygghetsboende erbjuder hyresgästen ett ordinarie boende med utökad service. I Ängelholms kommun ingår trygghetslarm i hyran och hyresgästen får samtidigt tillgång till gemensamma utrymmen och aktiviteter. I närheten av kommunens nuvarande trygghetsboenden finns dessutom restauranger som drivs av kommunens måltidsservice där den boende kan köpa frukost, lunch, eftermiddagskaffe och kvällsmål.

Trygghetsboende skiljer sig från vårdboende då alla som fyllt 70 år kan ansöka om en lägenhet. Således krävs inget biståndsbeslut för att bli aktuell för en boendeplats.

Att det finns en stor efterfrågan på trygghetsboende råder det inte något tvivel om. I dagsläget finns fyra trygghetsboenden i Ängelholms kommun. För tre av dessa sköts uthyrningen av Kundtjänst respektive Ängelholmshem. Köerna för dessa boenden är per den 9 juni 2016 som följer:

Willans trygghetsboende: 230 personer
Viktoriagårdens trygghetsboende: 130 personer
Willan 7 (Ängelholmshem): ca 260 personer

Moderaterna anser mot bakgrund av intresset för trygghetsboenden att Ängelholms kommun bör göra mer för att tillskapa fler lägenheter inom denna boendeform. Detta bör göras i två steg där det första handlar om att genom en analys skapa en bild över hur behovet av trygghetsboenden ser ut nu och i framtiden. Det andra steget handlar om att redan nu ta fram en tomt för byggnation av ytterligare ett nytt trygghetsboende.

Fler trygghetsboenden i Ängelholms kommun skapar ökad trygghet men bidrar också till att skapa flyttkedjor när personer över 70 år flyttar till ett trygghetsboende. Då ges andra på bostadsmarknaden möjlighet att flytta in i den nu tillgängliga villan eller lägenheten.

Nya Moderaterna i Ängelholm yrkar med anledning av det ovanstående:

att Ängelholms kommun analyserar det nuvarande och framtida behovet av trygghetsboenden.

att Ängelholms kommun med bakgrund i ovanstående analys arbetar fram en strategi för att skapa fler trygghetsboenden.

att Ängelholms kommun tar fram förslag på lämpliga tomter för byggnation av nytt trygghetsboende.

att Ängelholms kommun genom markanvisningstävling eller annan exploateringsmodell tillskapar ett nytt trygghetsboende på den utvalda tomten.

Ängelholm 2016-06-14

Robin Holmberg
Ola Carlsson
Elisabeth Kullenberg
Christina Hanstål
Göran Larsson
Sven-Ingvar Borgquist
Tomas Fjellner
Maija Rampe

Treklövern kräver utvärdering av Ängelholms resultat

140517_ (222)PRESSMEDDELANDE 2016-04-29

SKOLRANKINGEN. För några dagar sedan offentliggjorde SKL, Sveriges kommuner och landsting, sin årliga rankning av Sveriges skolor. Från en tidigare topplacering bland de tio procent bästa skolkommunerna år 2014 återfinns Ängelholm nu först på 88:e plats. Det är en utveckling som går åt helt fel håll.

Treklövern – Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – tog därför på välfärdsnämndens sammanträde den 28 april initiativ till att ge förvaltningen Lärande och familj i uppdrag att snarast genomföra en utvärdering av SKL:s rankningsresultat i stort samt de olika delrakningarna. Treklövern vill även se vilka de framtida konserverna blir av skolbesparingarna i den antagna socialdemokratiska budgeten. Besparingarna har främst riktats mot de yngre årskurserna i bland annat matematik. Treklövern har även begärt att Lärande och familj tar fram ett åtgärdsförslag i syfte att förbättra våra skolor med sikte på att Ängelholm ska bli bland de 20 bästa skolkommunerna i landet.

– Utvecklingen inom skolan är allvarlig. Vi ser nu att Ängelholms skolor tappar i jämförelse med resten av Skolsverige. Det är en utveckling som måste brytas. Treklövern har därför agerat och genom ett initiativ i nämnden ställt krav på Socialdemokraterna och förvaltningen att redovisa varför resultatet faller och vilka åtgärder som planeras för att åter stärka Ängelholms skolor, säger Sven-Ingvar Borgquist (M), 2:e vice ordförande välfärdsnämnden.

Treklövern utgår från att utvärderingen och åtgärdsförslagen redovisas skyndsamt.

Mer information:
Sven-Ingvar Borgquist (M), 072-183 51 65

Motion om säker skolstart

Under 2017 blir en ny fin Nyhemsskola klar för inflyttning. Det är en stor skola som skapar många trafikrörelser morgon och eftermiddag. Alla som ska in och ut från området med bil använder Nyhemsleden. Och all trafik från Nyhemsleden ska ut eller in på Östra vägen vid en korsning intill en av kommunens största förskolor, Montessoriföreningens Oceanen.

Sedan flera år tillbaka räcker inte personalparkeringarna till vid Oceanen. Här står oftast åtta, tio personbilar parkerade längs Nyhemsleden. Bilägarna ska då korsa Nyhemsleden när de ska till och från sina fordon. Ofta sammanfaller det med morgonrusningen. Trafiken på Östra vägen är också intensiv, och det kan vara svårt att komma ut från Nyhemsleden eller svänga vänster över det allt populärare östra infarten.

Vid planeringen och bygget av den nya skolan har det lagts stor möda på säkra trafiklösningar. Men den planeringen gäller bara skolområdet. Trafiken borde säkras även några hundra meter därifrån, vid korsningen Nyhemsleden/Östra vägen. Här kan det vara svårt att komma fram och risken för olyckor bedömer vi som oförsvarligt hög.

Med anledning av ovanstående yrkar Nya Moderaterna i Ängelholm:

att kommunen senast vid invigningen av Nyhemsskolan har löst parkeringsproblemen vid montessoriförskolan så att ingen längre lockas att parkera längs Nyhemsleden.

att kommunen snarast försöker höja säkerheten och förbättra framkomligheten i korsningen Nyhemsleden/Östra vägen.

Ängelholm 2016-02-13

Anders Davidsson (M)

Sven-Ingvar Borgquist (M)

Ny viceordförande i Ängelholmsmoderaterna

PRESSMEDDELANDE 2015-03-17

Lördagen den 14 mars höll Nya Moderaterna i Ängelholms kommunkrets årsmöte. Förutom val av styrelse fattades också det första beslutet om förnyelse av Ängelholmsmoderaternas organisation.

Jessica Polfjärd, gruppledare för Moderaterna i riksdagen, gästade mötet och talade om hur Moderaterna ställer om till en aktiv opposition och hur arbetet med politikutveckling fortskrider inför valet 2018. Hans Wallmark, lokal riksdagsledamot, talade om förvarets utmaningar och vilka förstärkningar som kommer att krävas.

Vid årsmötet omvaldes Sven-Ingvar Borgquist till kretsordförande. Christina Hanstål nyvaldes till viceordförande:

– Som ledande oppositionsparti ska Moderaterna vara det parti som tydligast står på ängelholmarnas sida. Vi ska använda åren i opposition till att ompröva vår politik och ge bättre svar på de frågor människor ställer i sin vardag, säger Christina Hanstål (M).

Förutom kretsårsmöte avhöll även de moderata kommundelsföreningarna årsmöten. Det innebär att samtliga kommundelsföreningar nu fattat det första av två beslut som krävs för att slå samman dem till en gemensam förening.

– Moderaterna i Ängelholm har beslutat att kraftsamla i en gemensam förening. Syftet är att kunna lägga mer energi på att politikutveckla och samtala med kommunmedborgarna, istället för på administrativt styrelsearbete, säger Sven-Ingvar Borgquist (M), kretsordförande.

Förslaget till sammanslagning av föreningarna är resultatet av ett intensivt arbete som bedrivits inom Moderaterna sedan valet i höstas då fyra arbetsgrupper tillsattes med det gemensamma målet att förnya Moderaternas politik, kampanjformer och organisation. I framtiden kommer det istället att finnas utsedda kommundelsrepresentanter med särskilt ansvar för en viss del av Ängelholms kommun. Definitivt beslut kommer att fattas på årsmötena 2016.

Mer information:
Sven-Ingvar Borgquist, 072-183 51 65
Christina Hanstål, 070-824 41 86

140517_ (222)140524_ (95)

S måste göra om – och göra rätt (NST 9/2)

Den 17 november 2014 avskaffade Socialdemokraterna, Engelholmspartiet och Sverigedemokraterna vårdnadsbidraget i Ängelholms kommun med den kortfattade budgettexten: ”inga nya vårdnadsbidrag beviljas”. Då försvann möjligheten för familjerna att själva välja hur barnomsorgen för just deras familj ska se ut. Så enkelt gick det att kasta planering och livspussel över ända för många familjer i Ängelholm.

Utan utredning, utan konsekvensbeskrivning och utan tydliga direktiv till kommunens förvaltning (som tvingas genomföra beslutet) avskaffades vårdnadsbidraget. Det är tydligt att S är mer intresserade av en snabb ideologisk seger än att bry sig om att undersöka hur det drabbar de familjer som planerat början av sitt föräldraskap för att kunna vara hemma lite längre med sina barn.

Socialdemokraternas ordförande i välfärdsnämnden slår ifrån sig kritiken med argumentet att S gick till val på att avskaffa vårdnadsbidraget. Därmed menar S att nyblivna föräldrar förutsätts läsa igenom partiernas valprogram innan de bestämmer hur deras föräldraledighet ska se ut. Det tyder på en närmast arrogant övertro på hur stor roll politiken spelar och bör spela i människors liv.

Moderaterna har under de senaste veckorna varit i kontakt med flera föräldrar som är upprörda över hur detta ärende skötts från det nya S-styret. Det enda rimliga är att Socialdemokraterna gör om och gör rätt. Vi förstår att ni vill avskaffa vårdnadsbidraget av ideologiska skäl, men avveckla det åtminstone på ett sätt som gör att familjer och barn inte kommer i kläm.

Robin Holmberg (M)
oppositionsråd

Sven-Ingvar Borgquist (M)
2:e vice ordförande välfärdsnämnden

Hela befolkningen berörs (NST 17/5)

C-G Pernbring undrar varför de allmänna valen till mestadels handlar om frågor som skola, vård och omsorg. Svaret från oss är väldigt enkelt. Av kommunens totala budget går ungefär 90 % till dessa områden. Då bör debatten också till 90 % handla om dessa frågor. Detta är frågor som berör alla och där politiska beslut får effekt på hela kommunens befolkning.

Skribenten tar upp ett par frågor som han anser inte berörts i valrörelser och där han senare känt sig överkörd av politikerna. Exemplen är olyckliga då frågorna faktiskt har debatterats i åtskilliga valrörelser, eller är frågor där breda uppgörelser nåtts och alla partier fått kompromissa för att nå resultat. Gemensamt för dem alla är att det är frågor som avgörs av riksdagen och inte av kommunen.

Därefter avslutar Pernbring med ett antal frågor han önskar valrörelsen borde handla om. Återigen är alla frågor, utom en, sådant som avgörs i riksdagen och därför av naturliga skäl inte finns med i Moderaternas lokala valprogram. Och vad det gäller frågan om elitidrott, så går en väldigt liten del av kommunens budget till detta. Att hela den lokala valrörelsen skulle handla om denna fråga är orimligt, vilket nog de flesta håller med om.

Skolan, som är en kommunal angelägenhet, är för oss en av de tre viktigaste frågorna i höstens val. Ängelholm har under Moderaternas ledning klättrat rekordartat i rankningar de senaste sex åren. De 10 bästa skolkommunerna i Sverige styrs av moderater. De 10 sämsta skolkommunerna styrs av socialdemokrater. För alla som vill ha en bra skola för Ängelholms unga borde valet i höst vara självklart.

Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande
Sven-Ingvar Borgquist, ordförande Moderata kommunkretsen i Ängelholm
Daniel Jönsson, ordförande Moderaterna i Munka-Ljungby